Stanovy NO

Článek 1

Název odborové organizace zní: Nezávislé odbory při ŠKODA AUTO a. s. (dále v textu jen „Nezávislé odbory“ nebo „organizace“). Sídlo odborové organizace: Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav. Nezávislé odbory jsou samostatnou, dobrovolnou organizací pracujících ve ŠKODA AUTO a.s. a u integrovaných firem. Jsou nezávislé na politických stranách a hospodářských orgánech. Organizačně, materiálně a finančně samostatné.

Článek 2

Posláním organizace je demokratickým způsobem prosazovat požadavky a práva všech svých členů, ve snaze tlumit sociální tlaky na zaměstnance, kteří přijdou o místo, kteří se budou muset rekvalifikovat anebo mají sníženou pracovní schopnost.

Článek 3

Nezávislé odbory požadují přijatelné pracovní a životní prostředí, bezpečnou práci využití kvalifikace a tomu odpovídající správné zařazení v pracovním procesu spravedlivé odměňování a zvyšování životní úrovně řádnou rekvalifikaci a vytváření nových pracovních míst pro rekvalifikované pracovníky kvalifikované řízení podniku na všech stupních.

Článek 4

Nezávislé odbory zabezpečují : uzavírání dohod a smluv směřujících ke splniní požadavků obsažených v článku 3 obhajobu svých členů v pracovně - právních a mzdových sporech informovanost členů o činnosti organizace koordinaci postupů vedoucích ke splnění shodných požadavků odborových organizací i jednotlivců v koncernu.

Článek 5

Pro naplnění svých cílů využívá organizace všech forem odborového boje včetně stávky.

Článek 6

Organizace má následující strukturu : člen starosta volené představenstvo volený předseda Nejvyšším rozhodujícím orgánem je členská schůze, která stanoví nebo mění výši jednotného měsíčního příspěvku projednává a schvaluje zásady hospodaření a rozpočet organizace volí představenstvo a předsedu organizace.

Článek 7

Členem Nezávislých odboru se může stát každý zaměstnanec našeho koncernu a integrovaných firem, bez ohledu na souběžné členství v jiné odborové organizaci. Členství vzniká registrací u starosty a zaplacením příspěvku na první misíc.

Článek 8

Zánik členství: požádáním o zrušení registrace neplacením členských příspěvku vyloučením členskou schůzí ve vyjimečných případech ukončením pracovního poměru k firmám uvedených v článku 7 členství nezaniká nástupem základní vojenské služby a mateřské dovolené. V těchto případech je členství pozastaveno a pokračuje opětovným nástupem do zaměstnání a k firmám uvedených v článku 7.

Článek 9

Práva členů : volit a být volen do všech funkcí v organizaci po 6-ti měsících nepřetržitého členství využívat všech výhod plynoucích z činnosti a hospodaření organizace.

Článek 10

Povinnosti člena jsou: zodpovídá za údaje požadované organizací podílet se na uskutečnění cílů organizace.

Článek 11

Povinnosti starosty : stará se o členy, které má v evidenci vede evidenci členů informuje představenstvo Nezávislých odborů o požadavcích členů a členy o činnosti organizace zodpovídá za správnost údajů předávaných do evidence, a to rodné číslo, osobní číslo, datum nástupu a výstupu členů Nezávislých odborů navrhuje představenstvu svolání členské schůze.

Článek 12

Představenstvo je volené na dobu čtyř let.

Článek 13

Povinnosti představenstva: řídí činnost organizace navrhuje a uzavírá dohody, smlouvy a postupy vedoucí ke splnění požadavků členů kontroluje hospodaření organizace a evidenci členů po svém zvolení navrhuje ze svého středu předsedu ke schválení členské schůzi určuje termín konání členské schůze informuje starosty o své činnosti a výsledcích.

Článek 14

Práva představenstva : na návrh svého člena může představenstvo odvolat kteréhokoliv člena představenstva, včetně předsedy, minimálně třípětinovým počtem přítomných. V tomto případě musí být všichni členové pozváni písemně.

Článek 15

Povinnosti a práva předsedy : je povinnen informovat zasedání představenstva o započatých a připravovaných jednáních řídí zasedání představenstva.v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místo- předseda nebo jiný člen představenstva. je oprávněn k podpisu dohod s firmou ŠKODA AUTO a. s. i jinými právnímy subjekty, nerozhodne - li sám nebo představenstvo jinak ze své činnosti je zodpovědný představenstvu organizace.

Článek 16

Příjmy Nezávislých odborů budou tvořeny jednotným členským příspěvkem, jehož výši stanoví členská schůze, zasedání delegátů dohodnuté finanční dary od ŠKODA AUTO a. s., případně integrovaných firem dále z vlastní činnosti a z ruzných akcí pořádaných organizací. Výdaje Nezávislých odborů navrhuje a schvaluje členská schůze.

Článek 17

V Mladé Boleslavi dne 17.06.1999

Předseda : Michal Ulašín

Místopředseda : Antonín Kreibich

Místopředseda : Petr Lacina